دوره و شماره: دوره 32، 64-65 - شماره پیاپی 65، بهار و تابستان 1386