دوره و شماره: دوره 31، 62-63، پاییز و زمستان 1385 
2. تحلیل دوره های بازگشت خشکسالی،در شرق و جنوب شرق کشور

صفحه 21-37

محمدرضا دانشور؛ عبدالرسول تلوری؛ محمود توکلی؛ محمدرضا داناییان