دوره و شماره: دوره 30، 56-57، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-127 

مقاله ترویجی

1. مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

صفحه 7-31

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی