دوره و شماره: دوره 2، شماره 14، بهار و تابستان 1341 (این شماره مربوط به سال 1962 میلادی می باشد) 
6. هوا و خوراک

صفحه 34-36

هوشنگ نوریانی