دوره و شماره: دوره 1، شماره 12، پاییز و زمستان 1339 (این شماره مربوط به سال 1961 میلادی می باشد)