دوره و شماره: دوره 44، 110-111 - شماره پیاپی 110، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-160 
7. پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 81-93

10.30467/nivar.2020.201643.1141

بهناز برائی نژاد؛ نسرین سیاری؛ محمدباقر رهنما؛ سودابه گلستانی کرمانی


مقاله پژوهشی

11. محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

صفحه 141-154

10.30467/nivar.2020.249010.1171

ایمان بابائیان؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی