دوره و شماره: دوره 44، 108-109 - شماره پیاپی 108، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-120 
6. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

صفحه 64-73

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


7. اثر انسو بر روی تغییرات دمای زمستان در استان تهران

صفحه 74-81

10.30467/nivar.2020.106893

مهران فرجاد؛ مائده فتحی؛ ابوالقاسم غضنفری


11. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 109-119

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی