دوره و شماره: دوره 43، 106-107 - شماره پیاپی 107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-137 
4. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

صفحه 36-49

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


11. بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

صفحه 97-107

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا


12. توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جو در مختصه قائم سیگما - پی

صفحه 108-114

10.30467/nivar.2019.101431

رضا لقائی زاده اردستانی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد جغتایی