دوره و شماره: دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-100 
3. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

صفحه 17-26

10.30467/nivar.2019.114727.1076

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی