بررسی ساختار دینامیکی گردش نصف‌النهاری سلول هادلی در کمربند حاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و هواشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه آب و هواشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.30467/nivar.2021.237927.1164

چکیده

جهت تشخیص ساختار گردش بزرگ مقیاس نصف‌النهاری سلول هادلی از داده‌های بازتحلیل پیش‌بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخه (ERA5) با تفکیک افقی مکانی 25/0*25/0 درجه و با بهره‌گیری از نقشه‌های دمای هوا، مؤلفه مداری بردار باد، مؤلفه مداری بردار باد سطح صفر در تراز 1000 هکتوپاسکال، مؤلفه نصف النهاری بردار باد، مولفه بالاسوی سرعت باد، تابع جریان عملکرد نصف‌النهاری، تابش موج بلند خروجی زمین برای دوره 40 ساله (2018-1979) و با استفاده از نرم افزار گردس و متلب انجام شد.نتایج این مطالعه نشان دادکه سلول هادلی براثر اختلاف چگالی حاصل از گرادیان حرارتی بین استوا و قطب به وجود آمده است که به دلیل چرخش زمین و انحراف کوریولیس، انتقال حرارت با صعود هوا در عرض‌های جغرافیایی پایین در منطقه حارّه و نزول آن در حدود 30 درجه شمالی و 35 درجه جنوبی مشاهده می‌شود و وزش مولفه مداری بردار باد در نزدیکی سطح زمین از غرب به شرق و در سطح بالا از شرق به غرب بالا می رود و همچنین به دلیل باد نصف‌النهاری، هوایی که صعودمیکند،به صورت نصف‌النهاری به سمت قطبها حرکت می‌کند،سپس فرو نشسته و جهت آن معکوس می‌ شودو به سمت استوا حرکت می‌کندو پیدایش گردش هادلی را موجب می گردد. در نیمکره شمالی مناطق بیابان های صحرای شمال آفریقا، خاورمیانه، ایران و جنوب غربی ایالات متحده بیشتر در شاخه نزول دینامیکی سلول هادلی قرار دارند،و مقدار رطوبت نسبی با 22 درصد در نیمکره جنوبی مناطق استرالیا و آفریقای جنوبی با 32 درصد رطوبت نسبی شرایط خشکی را در این مناطق حاکم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of dynamic structure Hadley Cell circulation in belt tropics

نویسندگان [English]

  • sayyed mahmoud hosseini seddigh 1
  • masoud jalali 2
1 Gruop, Climatologhy, znajan university, zanjan, Iran.
2 Climatology Group, zanjan university, zanjan. iran
چکیده [English]

the European Mid-Term Prediction Analysis version (ERA5) data with horizontal spatial resolution of 0.25 * 0.25 degrees and using From air temperature maps, wind vector orbital component, zero level wind vector orbital component at 1000 hPa, wind vector meridian component, wind speed component, meridional performance current function, long wave output of ground output wave for 40 years (1979-1979) and was done using Gardes and MATLAB software. The results showed that the Hadley cell is confined to the lower margin of the subtropics and is due to the density difference resulting from the thermal gradient between the equator and the pole. Due to the rotation of the earth and the Coriolis deviation, heat transfer Low geography is observed in the tropics and its descent is about 30 degrees north and 35 degrees south, and the wind component orbital component winds rise from the west to the east near the earth's surface and from the east to the west at the high level. The meridional wind, the air that ascends, moves in a meridional direction towards the poles, then subsides and reverses in its direction and moves towards the equator, causing the formation of a Hadley rotation. To be. In the Northern Hemisphere, the desert regions of North Africa, the Middle East, Iran, and the southwestern United States are mostly in the Hadley cell dynamic branch, with a relative humidity of 22% Also in the southern hemisphere, the regions of Australia and South Africa with 32% relative humidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Dynamic structure"
  • "Hadley cell circulation"
  • "tropical belt"