نویسندگان

1 رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

2 پیش بینی مسئول اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

3 خراسان شمالی-بجنورد-اداره کل هواشناسی

چکیده

رگبار برف پدیده ای است که در خراسان شمالی موجب مشکلاتی در جاده های کوهستانی می گردد. هدف این مطالعه تحلیل سه مورد رگبار برف در بجنورد طی سال های 2013-2011 است. در این تحقیق از داده های ایستگاه همدیدی بجنورد تاریخ وقوع رگبار برف طی دوره سال های 2013-2011 مشخص و سپس با استفاده از نقشه های همدیدی سطح زمین و سطوح850 ،500 و 300 هکتوپاسکال به تحلیل همدیدی سه مورد رگبار برف پرداخته شد. با استفاده از داده های سودار، نقشه های هلیسیتی ، پروفایل قائم رطوبت نسبی و سرعت قائم تحلیل دینامیکی این پدیده انجام شد. بیشینه مقدار هلیسیتی در مورد مطالعاتی تاریخ 17 مارس 2012 به (m2/s2) 348 رسیده که نشان از شدت ناپایداری جو در طی وقوع این پدیده است. تغییرات مولفه قائم سرعت باد سودار در مورد مطالعاتی سوم بسیار شبیه ناپایداری های برشی میان مقیاس است. نقشه های سطح مقطع قائم رطوبت نسبی و سرعت قائم باد برای منطقه مورد مطالعه نشان دهنده افزایش رطوبت نسبی همراه با تقویت حرکات صعودی و نزولی است که موجب تقویت ناپایداری های درون ابر و بارش رگباری گردید. این مطالعه نشان می دهد که وجود ناپایداری های جوی، عواملی همانند کاهش دما، افزایش فشار، افزایش رطوبت، افزایش سرعت وزش باد در راستاهای مختلف به‌ویژه حرکات صعودی و نزولی، بالا رفتن میزان تاوایی پیچشی (هلیسیتی)، تغییر ناگهانی سمت و سرعت وزش باد که تشدید شرایط ناپایدار را سبب می شود از عوامل اصلی شکل گیری و تقویت رگبار برف در منطقه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synoptic -Dynamic study of snow shower in North Khorasan during 2011-2013, (case study: snow shower over Bojnurd)

نویسندگان [English]

  • Mehri Hashemi Devin 1
  • Ali Elahi Gol 2
  • Mostafa Hadizadeh 3

1 Head of North Khorasan Forecasting Division

2 Senior Forecaster

3 North Khorasan Meteorological Administration

چکیده [English]

Snow shower is the phenomena that caused problems in mountainous roads of North Khorasan province. The goal of this paper is the analysis of three case studies of snow shower in Bojnurd during 2011-2013. We used Bojnurd synoptic data to determine three snow shower case studies during 2011-2013 and then analyzed using synoptic maps of surface, 850, 500, and 300 hpa. Dynamical analysis is done by using sodar output data, helicity, the cross section of relative humidity and vertical wind speed. The maximum value of helicity was 348 (m2/s2) on 17.3.2012 which show sever instability during this phenomena. The vertical wind speed from sodar data in the third case study is very similar to meso scale shear instability. The cross section of vertical wind speed and humidity shows an increasing in relative humidity that accompanying with improvement in upward and downward motions which increase instabilities in the clouds and increase snow shower. Finally we concluded that atmospheric instabilities such as temperature reduction, increase in pressure, humidity and wind speed, increasing in helicity, suddenly changes in wind speed and direction which improve instabilities are the main factors of the formation and intensification of snow showers in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow Shower
  • Bojnurd
  • Sodar
  • Helicity
  • Mesoscale Shear Instability