دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی عوامل دینامیکی و همدیدی موثر در رخداد بارش سنگین برف در استان تهران مطالعه موردی: ژانویه 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.30467/nivar.2019.197351.1136

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ پرویز رضازاده؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


2. ارزیابی کارآیی چند آزمون همگنی در شناسایی جهش در داده های اقلیمی دما، بارش و فشار؛ مطالعه موردی: ایستگاه فرودگاهی رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.30467/nivar.2020.188070.1132

سامان مرتضی پور؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ فائزه عباسی