دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی زمینه های رشد کارآیی با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.30467/nivar.2020.221834.1153

حسن معافی؛ رحیم یوسفی زاده


مقاله پژوهشی

2. شناسایی روند تغییرات دمای هوا و خاک با استفاده از آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری درسه ایستگاه همدیدی جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.30467/nivar.2020.239636.1165

ساجده بختیاری؛ مژده میر احمدی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ بهرام بختیاری