دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی زمینه های رشد کارآیی با تأکید بر عامل فرهنگ سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.30467/nivar.2020.221834.1153

حسن معافی؛ رحیم یوسفی زاده


مقاله پژوهشی

2. برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از مدل‌های تجربی، مدل‌سازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن-ها با داده‌های لایسیمتری (مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.30467/nivar.2020.232521.1159

عاطفه صیادی شهرکی؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی


3. شناسایی روند تغییرات دمای هوا و خاک با استفاده از آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری درسه ایستگاه همدیدی جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.30467/nivar.2020.239636.1165

ساجده بختیاری؛ مژده میر احمدی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ بهرام بختیاری