دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی عوامل دینامیکی و همدیدی موثر در رخداد بارش سنگین برف در استان تهران مطالعه موردی: ژانویه 2018

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.30467/nivar.2019.197351.1136

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ پرویز رضازاده؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


3. تحلیل فضایی خشکسالی های اقلیمی در استان فارس(در بازه زمانی 1990 تا 2014»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2020.146655.1105

عبدالرسول قنبری


4. تعیین تاریخ مراحل فنولوژیک و نیازهای‌حرارتی‌گیلاس (مطالعه موردی شهر برزک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2020.224328.1155

فاطمه بشیریان؛ مرضیه مجدبرزکی


5. بررسی موردی چگالی هوا و فشار بخار آب سطح زمین در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2020.220462.1151

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


6. پایش خشکسالی‌های دوره آینده دشت رفسنجان تحت تأثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2020.201643.1141

نسرین سیاری


7. ارائه یک ضریب اصلاحی برای بهبود دقت روش هارگریوز در برآورد تبخیر و تعرق مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2019.135827.1099

سید محمد رضا حسینی؛ روح الله فتاحی؛ امید محترمی


8. قیاس سیمپلکسی ساختار تعادلی بارش ماهانه شیراز با تاکید بر توابع برخالی- آشوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2019.150541.1108

مهدی نارنگی فرد؛ عبدالعلی کمانه


9. تغییرات ترمودینامیک جو هنگام بروز رخداد تگرگ مطالعه موردی: تگرگ 28جولای 2009 مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.30467/nivar.2019.81726.1055

محمد سلیقه؛ مهری اکبری؛ فهیمه شاکری