کلیدواژه‌ها = من-کندال
تعداد مقالات: 5
1. الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران

دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-18

10.30467/nivar.2018.122605.1083

رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی؛ خدیجه حاجی؛ محمد حسین قویمی پناه


5. بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-34

یعقوب دین پژوه