کلیدواژه‌ها = شبکه منظم- اطلاعات دیدبانی - تحلیل عینی- بارنز- کرسمن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه موردی تحلیل عینی از طریق طرحوارة بارنز

دوره 37، 83-82، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-12

لیلا امینی؛ ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا خاکیان دهکردی