کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی در پهنه خراسان با استفاده از شاخص SPI طی دوره 2005- 1966

دوره 37، 83-82، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-36

ام السلمه بابایی فینی؛ ، امیرحسین حلبیان؛ زکیه راه چمنی