کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 15
1. بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

10.30467/nivar.2019.156227.1116

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


3. تجزیه و تحلیل آماری یخبندان‌های کشاورزی شهر کاشان

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-48

10.30467/nivar.2017.51897

فاطمه بشیریان؛ حجت الله یزدان پناه؛ مرضیه مجدبرزکی


4. بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-82

10.30467/nivar.2017.51907

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی


5. آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 36-45

10.30467/nivar.2017.45153

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


6. واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

دوره 40، 94-95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی


7. تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

10.30467/nivar.2015.15685

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق


8. مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

دوره 39، 88-89، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-22

10.30467/nivar.2015.13444

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی


10. ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-62

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی


13. بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی


14. تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-26

تقی طاووسی؛ محمود خسروی؛ کوه زاد رئیس پور


15. بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-34

یعقوب دین پژوه