نویسنده = علیرضا شکیبا
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-109

10.30467/nivar.2020.106355

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


2. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


3. بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-118

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا