نویسنده = شراره ملبوسی
تعداد مقالات: 2
1. رخدادهای حدی اقلیمی ایران در سال 2018 میلادی

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 68-78

10.30467/nivar.2020.106337

لیلی خزانه داری؛ شراره ملبوسی؛ سینا صمدی نقاب؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


2. بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 38-51

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان