نویسنده = فاطمه صحرائیان
تعداد مقالات: 1
1. راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2009

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-10

زینب ذاکری؛ مجید آزادی؛ فاطمه صحرائیان