نویسنده = امیرحسین مشکواتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی شرایط همدیدی هنگام وقوع پدیده گردوغبار30 ژوئن 2008 در نیمه غربی کشور

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-13

10.30467/nivar.2016.40760

مجتبی میهن پرست؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکواتی


2. نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی