نویسنده = فرهنگ احمدی گیوی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-16

10.30467/nivar.2019.87087

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


2. بررسی جبهه‌زایی سطوح زبرین از دیدگاه تاوایی پتانسیلی بر روی خاورمیانه و ایران

دوره 32، 64-65، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-75

فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی