نویسنده = مجید آزادی
تعداد مقالات: 12
2. شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 50-53

10.30467/nivar.2019.91474

بهزاد لایقی؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


4. استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-68

10.30467/nivar.2019.95833

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی


6. ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-26

10.30467/nivar.2015.14598

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی


8. راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2009

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-10

زینب ذاکری؛ مجید آزادی؛ فاطمه صحرائیان


9. شبیه سازی گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی: 26 تا 28 مارس 2010)

دوره 38، 85-84، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان؛ کتایون ورشوساز؛ مجید آزادی


10. بررسی کارایی برونداد مدل WRF برای تعیین مناسبترین زمان سم‌پاشی درخت سیب و گندم

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-70

محدثه امیرطاهری افشار؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ مائده فتحی


11. نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


12. مقایسه نتایج دو مدل منطقه محدود Eta و MM5 دریک مطالعه موردی بر روی ایران

دوره 30، 58-59، پاییز و زمستان 1384، صفحه 43-58

فاطمه صحرائیان؛ مجید آزادی