نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ناهنجاریهای بارش شمال غرب ایران طی دهههای اخیر

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-40

حسین عساکره؛ رباب رزمی


2. پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-14

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی


3. تحلیلی بر تغییر رژیم بارش در استان زنجان

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-76

حسین عساکره


4. تغییرات مکانی الگوهای توزیع فراوانی بارش ایران زمین

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 72-85

حسین عساکره


5. تحلیل روند بارش سالانه استان اصفهان

دوره 30، 56-57، بهار و تابستان 1384، صفحه 76-90

حسین عساکره