نویسنده = محمدتقی زمانیان
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مدل طیفی فشارگرای21 T- برای پیش بینی میدان ژئوپتانسیل

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-16

محمدتقی زمانیان؛ پروین غفاریان