نویسنده = ، نوربخش داداشی تنکابنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-44

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی